• {{ result.text }}

Tento reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě shop.alcaplast.sk (dále jen „ESHOP“) a vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (Alca plast SK, s.r.o., Novozámocká 209, 949 05 NITRA, IČO: 36737616, DIČ: 2020148614) a kupujícího (zákazník, spotřebitel), platný ke dni 11.8.2020.

A. Obecné ujednání

1. Hlavní vlastnosti zboží jsou uvedeny v popisu zboží u každého konkrétního zboží na ESHOPu.

2. Prodávající neuplatňuje pro telefonické objednání zboží zvýšený tarif u telefonického spojení.

3. Záruční doba na zboží, není-li uvedeno jinak je 24 měsíců.

4. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

5. Záruční lhůta při odeslání zboží kupujícímu počíná běžet doručením do místa určení nebo převzetím zboží kupujícím nebo jím pověřenou třetí osobou.

6. V případě výměny zboží počíná běžet okamžikem převzetí nového zboží nová záruční doba.

7. Záruku nelze uplatnit v případě:

i. Vypršení záruční lhůty

ii. Mechanického poškození, neodborného zacházení, zanedbání běžné péče

iii. Skladování či umístění zboží v podmínkách, které neodpovídají prostředí pro které je zboží určeno

iv. Že zboží bylo používáno v rozporu s podmínkami, za kterých je zboží obvykle užíváno

v. Zásahu vyšší moci či vnější události.

8. Kupující při převzetí zboží překontroluje přepravní obal z hlediska jeho neporušenosti a celistvosti.

9. Pokud je obal při převzetí od přepravce poškozen, sepíše o tom kupující a přepravce zápis nebo protokol a současně před přepravcem zkontroluje zboží z hlediska jeho nepoškozenosti. Pokud k tomuto kroku kupující nepřikročí, nemusí být na pozdější reklamaci brán zřetel.

10. Kupující bez odkladu překontroluje obsah dodávky z hlediska počtu, kompletnosti, jakosti a nepoškození zboží.

B. Přijetí reklamace

1. Prodávající přijímá reklamace ve své provozovně na adrese: Novozámocká 209, 949 05 Nitra (dále jen „Provozovna“).

2. Reklamace je možné uplatnit osobně nebo prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adrese Provozovny nebo prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků na emailové adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

3. O uplatnění reklamace vydá na požádání prodávající kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je předmětem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

4. Prodávající vydá kupujícímu rovněž potvrzení o převzetí reklamovaného zboží k reklamaci.

5. Kupující v informaci o vadě zboží uvede nejméně následující informace:

i. Jméno a příjmení kupujícího

ii. Poštovní adresu kupujícího

iii. Kontaktní telefon

iv. Emailovou adresu

v. Popis vady nebo důvod reklamace

6. Kupující předává či odesílá zboží v původním obalu včetně všech příruček, manuálů a doprovodných dokumentů.

7. Kupující spolu s reklamovaným zbožím předkládá rovněž doklad o koupi zboží, případně jeho kopii.

8. Dnem uplatnění reklamace kupujícím je okamžik přijetí reklamace prodávajícím v Provozovně prodávajícího včetně přijetí vadného zboží k posouzení. Pro případ uplatnění reklamace prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků nebo prostřednictvím doručovatele poštovních služeb je dnem uplatnění reklamace den, kdy bylo doručeno vadné zboží prodávajícímu k posouzení reklamace.

9. Pokud je důvodem reklamace chybný počet dodaného zboží, považuje se za den uplatnění reklamace den přijetí oznámení o uplatnění reklamace. V případě chybějícího počtu zboží se o nutnosti zaslání zboží zpět prodávajícímu telefonicky nebo emailem dohodne předem kupující s prodávajícím.

C. Vyřízení reklamace

1. V Provozovně prodávajícího je po celou provozní dobu je k dispozici osoba oprávněná přijmout reklamaci.

2. Osoba odpovědná za vyřízení reklamace posoudí a rozhodne o důvodnosti reklamace ihned. V takovém případě mezi sebou sepíší prodávající a kupující reklamační protokol, v němž budou uvedeny nejméně následující informace:

i. Jméno a příjmení osoby odpovědné za posouzení reklamace

ii. Popis reklamované vady

iii. Způsob vyřízení reklamace

iv. Termín vyřízení reklamace

v. Případně informaci o zamítnutí reklamace

3. Pokud není o reklamaci rozhodnuto neprodleně, bude posouzena, a bude o ní rozhodnuto nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

4. Pokud jde o vadu, kterou je možné odstranit, má kupující právo na bezplatném, včasném a řádném odstranění takoví vady, a to bez zbytečného odkladu. Kupující může rovněž žádat výměnu zboží.

5. Pokud má zboží vady, které nelze odstranit, a brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu zboží za zboží bezvadné nebo má možnost od smlouvy odstoupit.

6. Nemá-li zboží vlastnost podle informací uvedených v detailním popisu zboží v internetovém obchodě má kupující právo na výměnu zboží.

7. Pokud nesouhlasí počet kusů nebo jednotek zboží dodaného s počty uvedenými na dodacím listu, prodávající dodá kupujícímu chybějící zboží.

8. Za nepodstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

i. Odstranitelné vady zboží

ii. Právní vady zboží

iii. Větší množství vad, které nebrání řádnému užívání

iv. Vady v množství

v. Chybějící doklady

9. Při nepodstatném porušení smlouvy má kupující možnost zvolit mezi odstraněním vady nebo mezi slevou kupní ceny.

10. Při podstatném porušení smlouvy má kupující právo:

i. Na odstranění vad dodáním nového zboží nebo doplněním chybějícího zboží

ii. Na přiměřenou slevu z kupní ceny

iii. Odstoupit od smlouvy.

11. Nelze-li odstranit vadu ihned na místě, nebo v případě, že je zboží k reklamaci zasíláno doručovatelem poštovních služeb, je o vyřízení reklamace kupující informován prostřednictvím emailu nebo doručovatelem poštovních služeb. Ve sdělované informaci je kupujícímu sděleno, jak byla reklamace vyřízena, kde a kdy je možné si zboží vyzvednout a dále je kupující upozorněn na možnost uplatnění nákladu na skladování nevyzvednutého reklamovaného zboží.

12. Náklady na skladování nevyzvednutého reklamovaného zboží budou uplatněny od 15 dne následujícího po odeslání informace o možnosti si reklamované zboží vyzvednout. Skladné činí 50,-Kč za jeden, i započatý den skladování.

D. Alternativní řešení sporů

1. Kupující - spotřebitel – má právo obrátit se na prodávajícího a požadovat, aby přehodnotil svoje stanovisko k reklamaci, pokud se kupující – spotřebitel domnívá, že prodávající nesprávně posoudil reklamaci, nebo že byly porušeny jeho práva.

2. Pokud prodávající svoje stanovisko k reklamaci nezmění, a nebo kupujícímu – spotřebiteli do 30 kalendářních dnů neodpoví, má kupující – spotřebitel právo zahájit u subjektu alternativního řešení sporu alternativní řešení sporu.

3. Subjekt alternativního řešení sporu je uveden v §3 zákona č. 391/2015 Z.z., o alternativním řešení sporu, v platném znění.

4. Návrh na zahájení alternativního řešení se podává elektronicky, v listinné podobě nebo ústně do protokolu. K podání návrhu je možné využít formulář, který tvoří Přílohu č.1 zákona č. 391/2015 Z.z. anebo je umístěný na webové stránce každého subjektu alternativního řešení sporu.

E. Závěrečná ustanovení

1. Platnost a účinnost tohoto Reklamačního řádu nastává ke dni uvedenému v záhlaví.

2. Neplatnost některého ustanovení tohoto Reklamačního řádu se nedotýká ustanovení ostatních.