• {{ result.text }}

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode (ďalej iba
„E-shop Alca“) a vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (spoločnosť Alca plast SK, s.r.o., so sídlom Novozámocká 209, 949 05 Nitra, IČO: 36537616, DIČ: 2020148614) a kupujúceho (zákazník, spotrebiteľ).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade a riadia sa právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Článok I - Objednanie tovaru

1. Objednaním tovaru sa rozumie potvrdenie objednávky klikom na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“ v E-shope Alca umiestnenom na shop.alcaplast.sk (ďalej iba „Odoslané objednávky“).

2. Každá Odoslaná objednávka musí obsahovať najmenej údaje o: názve tovaru, počte kusov, spôsobe platby, spôsobe doručenia, adrese doručenia a fakturačnej adrese (pokiaľ sa líši od doručovacej adresy) a platných kontaktných údajov (meno, priezvisko, email, mobilný telefón).

3. Odoslaná objednávka je záväzná. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami. Predávajúci sa zaväzuje, že bude dodávať bezchybný tovar v súlade s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru a vyhovujúci normám a predpisom Slovenskej republiky.

4. Predávajúci potvrdí kupujúcemu doručenie každej Odoslanej objednávky, a to formou emailovej správy na e-mailovú adresu kupujúceho. Potvrdenie
o Odoslanej objednávke obsahuje zhrnutie údajov o kupujúcom, o objednanom tovare, o cene dopravy a balného, cla alebo iných poplatkov, informáciu o tom, že kúpna zmluva je uzatvorená na dobu určitú do doby okamihu splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy.

5. Predávajúci potvrdí kupujúcemu formou emailovej správy na emailovú adresu kupujúceho alebo formou SMS správy skutočnosť, že objednávka bola úspešne spracovaná (vyexpedovaná) a tovar bol odovzdaný dopravcovi, aby zabezpečil doručenie kupujúcemu.

Článok II - Ceny

6. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny v E-shope Alca bez predchádzajúceho upozornenia zákazníkov. Ceny uvádzané v E-shope Alca sú vždy platné a záväzné v okamih Odoslania objednávky. Prípadná zmena ceny tovaru sa tak netýka už Odoslanej objednávky.

7. Všetky ceny uvádzané v E-shope Alca sú zobrazované vrátane DPH. Predávajúci je platcom DPH a zákazník, ktorý je platcom DPH si môže nárokovať u finančného úradu odpočet DPH z nakúpeného tovaru.

8. Výsledná cena objednávky je tvorená cenou za tovar, cenou balného a poštovného a ďalej nákladmi na úhradu kúpnej ceny (dobierka) alebo dopravného podľa nasledujúceho článku „Dodacie podmienky“.

9. Kupujúci volí medzi úhradou tovaru vopred, kam patrí bankový prevod na bankový účet Predávajúceho, úhradou formou kartovej operácie a ďalej úhradou tovaru súčasne s dodaním tovaru vo forme dobierky.

10. Pri úhrade tovaru vopred je Kupujúcemu po úspešnom uskutočnení platobnej transakcie zaslaná správa, ktorá úspešne vykonanú úhradu za tovar potvrdí.

Článok III - Dodacie podmienky

11. Tovar, ktorý je skladom bude expedovaný v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr do troch pracovných dní od potvrdenia objednávky za predpokladu, že kupujúci zvolil ako formu úhrady dobierku podľa čl. IV odst. 14 týchto podmienok alebo úhradu platobnou kartou podľa čl. IV odst. 15 týchto podmienok, alebo do troch pracovných dní odo dňa pripísania peňazí na účet predávajúceho, pokiaľ kupujúci zvolil ako formu úhrady bankový prevod na bankový účet predávajúceho podľa čl. IV odst. 16 týchto podmienok. Pokiaľ nie je požadovaný tovar skladom, bude predajca zákazníka informovať o najbližšom možnom termíne dodania.

12. Spôsob a miesto doručenia tovaru je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky tovaru sa považuje dodanie objednaného tovaru na adresu uvedenú kupujúcim ako doručovacia adresa. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (faktúru a ďalej dodací list).

13. Kupujúci je povinný si prehliadnuť tovar pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný reklamovať zásielku ihneď pracovníkovi zásielkovej spoločnosti - zodpovednosť za poškodenie zásielky nesie dopravca. Dodanie tovaru prebieha iba v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom zásielkovej služby GEIS na adresu uvedenú kupujúcim. Náklady na dopravu tovaru ku kupujúcemu hradí kupujúci. Ceny dopravy sú závislé na množstve a hmotnosti tovaru.

14. Všetky dodacie termíny uvedené v E-shope Alca sú orientačné.

15. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

Čl. IV - Platobné podmienky

16. Platbu za tovar je možné vykonať Dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru. Tovar je odoslaný na Kupujúceho uvedenú doručovaciu adresu. Za platbu dobierkou je účtovaná čiastka 1,50 eura vrátane DPH nad rámec ceny za dopravu.

17. Platobnou kartou priamo v Eshope Alca. Tovar je odoslaný na Kupujúceho uvedenú doručovaciu adresu.

18. Prevodom na bankový účet predávajúceho. Tovar je odoslaný na Kupujúceho uvedenú doručovaciu adresu po pripísaní čiastky na bankový účet predávajúceho uvedenú v dispozíciách potvrdzujúcich Odoslanú objednávku. Pri úhrade formou bankového prevodu uvádza kupujúci ako variabilný symbol platby číslo objednávky uvedené pri potvrdení objednávky predávajúcim.

19. Daňový doklad o kúpe tovaru je zasielaný kupujúcemu v elektronickej podobe formou prílohy emailovej správy na emailovú adresu kupujúceho.

Čl. V - Odstúpenie od zmluvy

A) Storno objednávky zo strany kupujúceho

20. Kupujúci má právo jednostranne zrušiť Odoslanú objednávku kedykoľvek pred expedíciou tovaru podľa čl. III týchto podmienok. Za takto zrušenú objednávku neúčtuje predávajúci žiadne poplatky alebo sankcie.

B) Odstúpenie od zmluvy uzatvorené za pomoci prostriedkov komunikácie na diaľku spotrebiteľom

21. V súlade s § 7 zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatvorených na diaľku, v platnom znení má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy Kupujúci alebo im určená tretia osoba prevezme tovar.

22. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí Kupujúci
o svojom odstúpení od zmluvy informovať Predávajúceho formou jednostranného právneho jednania, formou elektronickej správy na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb na adresu: Alca plast SK, s.r.o., so sídlom Novozámocká 209, 949 05 Nitra.

23. Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

24. Platba za tovar bude Kupujúcemu vrátená do 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po preukázaní, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Za preukázanie odoslania tovaru späť predávajúcemu sa nepovažuje jednoduché oznámenie kupujúceho, podací lístok potvrdený doručovateľom poštových služieb alebo avízo o prevzatí balíčku prepravou spoločnosťou.

25. Ak odstúpi Kupujúci od zmluvy, tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy prišlo k odstúpeniu od zmluvy, pošle späť alebo ho predá na adrese: Alca plast SK, s.r.o., so sídlom Novozámocká 209, 949 05 Nitra. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ bude tovar odoslaný späť pred uplynutím 14 dní. Tovar musí byť v pôvodnom obale, nesmie javiť známky používania, musí byť kompletný a s originálnym dokladom o kúpe. Predávajúci neakceptuje zaslanie vráteného tovaru kupujúcim na dobierku. Predávajúci odporúča kupujúcemu tovar, ktorí vracia poistiť.

26. Kupujúci ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru.

27. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku manipulovania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je nutný k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

28. Aby bolo platné odstúpenie od zmluvy, vo svojom odstúpení od zmluvy Kupujúci uvedie:

a. názov a adresu adresáta (Alca plast SK, s.r.o.)

b. text: „Oznamujem, že týmto odstupujem od zmluvy o nákupe tohto tovaru“

c. dátum obdržania tovaru

d. meno a priezvisko Kupujúceho (Vaše meno a priezvisko)

e. adresu Kupujúceho (Vašu adresu vrátane PSČ)

f. číslo bankového účtu (pokiaľ má byť cena za vrátený tovar vrátená formou bankového prevodu na bankový účet)

g. podpis Kupujúceho (Váš podpis)

h. dátum právneho jednania (dátum, kedy odstúpenie od zmluvy Kupujúci podpisuje).

C) Storno objednávky zo strany predávajúceho

29. Predávajúci si vymedzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody
o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

Čl. VI – Záruka za chyby výrobkov

30. Predávajúci poskytuje základnú záruku za chyby výrobkov v trvaní
24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

31. Predávajúci ďalej poskytuje rozšírenú záruku za chyby výrobkov, pričom podmienky možnosti uplatnenia tejto rozšírenej záruky za chyby výrobkov sú uvedené na webových stránkach predávajúceho ( https://www.alcaplast.sk/sk/podpora-a-servis/zaruky-a-zarucny-list ).

32. Záruky za chyby výrobkov sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, v platnom znení, ustanoveniami zákona č. 250/2007
Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatvorených na diaľku, v platnom znení a Reklamačným poriadkom predávajúceho.